ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557


RMS


เปรียบเทียบการฟักไข่หอยหวาน (Babylonia areolata) โดยใช้ความเค็มต่างกัน

 เปรียบเทียบการฟักไข่หอยหวาน (Babylonia areolata) โดยใช้ความเค็มต่างกัน เปรียบเทียบการฟักไข่หอยหวาน (Babylonia areolata) โดยใช้ความเค็มต่างกัน.pdf
ปัญหาพิเศษ

การเปรียบเทียบผลผลิตของผักกวางตุ้ง (Brassica chines L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากปลาในปริมาณที่ต่างกัน article
ชุดประแจเปิด-ปิดบอลวาล์ว pvc article
การสร้างระบบฐานข้อมูลของร้านค้าสวัสดิการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007
การศึกษาชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ไส้อั่วปลาที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับ article
ศึกษาเปรียบเทียบการใช้น ้าหมักจากชานอ้อยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต ของกะเพรา (Ocimum Sanctum Linn.) article
การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เลี้ยงเพื่อกระตุ้นการลอกคราบ article
การศึกษาเปรียบเทียบเครื่องแกงที่เหมาะสมในผลิตภัณฑ์ข้าวอัดก้อนทอด ที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบผลผลิตของไรแดง (Moina macrocopa) โดยใช้น้ำหมักจาก article
เปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลานิล (Oreochromis niloticus) โดยใช้สูตร article
ลูกกลิ้งกำจัดฝุ่นจอคอมพิวเตอร์ระบบแผ่น Scotch bright article
อุปกรณ์ช้อนขุดต้นกล้าพริก (Capsicum frutescens Linn) ระบบคีบ article
ผลของน้ำหมักชีวภาพหน่อกล้วยน้ำว้า article
การสร้างสื่อการเรียนการสอนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 5.5และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 article
การศึกษาเปรียบเทียบสูตรที่เหมาะสมในการผลิตหอยกัน (Polymesoda proxima) ปรุงรสอบแห้งที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์หัวกุ้งทอดกรอบทรงเครื่องที่มีต่อระดับคะแนนความชอบของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาเสริมหัวกุ้งที่มีผลต่อระดับคะแนน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของบวบเหลี่ยม (LuffaacutangulaRoxb.)โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากเปลือกสับปะรด (AnanascomosusMerr)ในอัตราส่วนต่างกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของโหระพา(OcimumbasilicumLinn)โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในอัตราส่วนต่างกัน article
การเปรียบเทียบปริมาณปลาทู (Rastrelligerbrachysoma) ในผลิตภัณฑ์ละแซปลาสำเร็จรูปที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบปริมาณเศษเหลือใช้จากกุ้ง (Litopenaeusvannamei) article
การเปรียบเทียบชนิดสมุนไพรในผลิตภัณฑ์น้ำพริกหัวกุ้ง article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของผักโขม (เขียว) Amaranthus viridis โดยใช้น้ำหมักกากถั่วเหลือง Glycine max (L.) Merrในอัตราส่วนที่ต่างกัน article
สร้าง E-Book แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Flip PDF02.4,0โปรแกรม Adobe Photoshop CS5 และโปรแกรม Adobe InDesign CC article
การสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1 นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash 8 article
เปรียบเทียบวัสดุที่เหมาะสมในการสร้างรังเพื่อฟักไข่ของปลาสลิดดอนนา article
เปรียบเทียบผลผลิตของดาวเรือง (Tagetes erecta L.) โดยใช้ปุ๋ยน้ำหมักจากทะลายปาล์มในอัตราส่วนต่างกัน article
การสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 4 ภาษา คือ ภาษาไทย มลายู อังกฤษ และอาหรับด้วยโปรแกรม Camtasia studio 6 article
การสร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0 article
การใช้หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 (Pennisetum purpureum) ผสมกับอาหารสำเร็จรูป ในอัตราส่วนต่างกัน มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของไก่เนื้อ (Gallas gallus) article
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์หมู่บ้านมหาดไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยใช้โปรแกรม Adobe Pagemaker 7.0 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS5 article
อุปกรณ์เก็บผลมะนาว (Citrus aurantifolia Christm.) ระบบท่อลำเลียง article
การสร้างเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และผลผลิตของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Joomla 3.7และโปรแกรม Adobe Photoshop CS2 article
การสร้างสื่อการเรียนการสอน รายวิชา กฎหมายธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Macromedia Author ware 7.0 article
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายขนนก (Caulerpafracemosa)โดยใช้ความเค็มต่างกัน
การเปรียบเทียบผลผลิตของต้นอ่อนทานตะวันพันธุ์เอส 101 (Helianthus annuus) โดยใช้น้ำหมักชีวภาพจากกล้วยน้ำว้าสุกในอัตราส่วนต่างกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของแตงกวา (Cucumis sativus) โดยใช้ปุ๋ยน ้า หมักจากลูกตาลสุก (Borasas flabellifer- L) ในอัตราส่วนต่างกัน article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้ซีเรียลเสริมปลากะตัก (stolepholephorus spp) ปรุงรส article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบปลาสด (กือโป๊ะ) เสริมมันเทศ article
การเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้า (Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing) โดยเสริมรำละเอียดในปริมาณต่างกัน article
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เศษข้าวเกรียบปลาแผ่นกรอบปรุงรสที่มีผลต่อระดับคะแนน
โครงการการเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรในผลิตภัณฑ์ปลากระเบน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของผักคะน้า article
การเปรียบเทียบผลผลิตของกวางตุ้งโดยใช้วัสดุในการเพาะปลูกต่างกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของผักชีไทย (Coriandrum sativum L.) โดยใช้วัสดุ ปลูกต่างกัน article
การออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์เพาะเลี้ยงสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ระบบน้ำหมุนเวียน article
ศึกษาการเจริญเติบโตของไก่เนื้อโดยใช้ตะไคร้ ร่วมกับฟ้าทะลายโจรผสมในอาหารสำเร็จรูป article
ผลิตภัณฑ์ชาใบคนทีสอทะเลเสริมสมุนไพร article
ศึกษาเปรียบเทียบสีของปลากัด ( Betta splendens ) โดยใช้น้ำหมักพืชต่างกัน 4 ชนิด article
การสร้างวีดีโอนำเสนอศูนย์ฝึกวิชาชีพอำเภอยะหริ่งวิทยาลัยเทคโนโลยี การเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Sony Vegas pro 11 article
การศึกษาปริมาณเกลือป่นที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภคใน ผลิตภัณฑ์ปลาสลิดดอนนา(Trichogasterpectoralis)ตากแห้ง article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงคลุกข้าวยำสำเร็จรูปที่มีต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปั้นสิบไส้หอยคราง(Scapharca inaequivalvisBruguire)เสริมเครื่องปรุงรสที่มีผลต่อคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสลิด (Trichogaster pectoralis) ทอดกรอบปรุงรส article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซัมบูซะจิ๋วที่มีผลต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมแป้งมันเทศสีม่วง (Lpomoea Datatas.) article
การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑปลาเสนปรุงรสที่มีตอระดับคะแนน การยอมรับของผูบริโภค article
การเปรียบเทียบชนิดปลาในผลิตภัณฑ์ปลาส้มต่อระดับคะแนนการ
การเปรียบเทียบชนิดของสมุนไพรที่ใช้เสริมในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกปลาสวาย Pangasianodon hypophthalmus) ต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค
ออกแบบสร้าง และหาประสิทธิภาพ อุปกรณ์ตากปลาชนิดพลิกกลับได้ พลังงานความร้อนแสงอาทิตย์ article
อุปกรณ์เก็บผลมะนาว (Citrus aurantifolia Christm.) ระบบท่อลำเลียง article
การเปรียบเทียบชนิดของปลาในผลิตภัณฑ์ (ซอเล๊าะกระดองปูม้า) ที่มีคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นปลาทูแขก (Decapterus kurroides) ปรุงรสที่มีต่อระดับคะแนนการยอมรับของผู้บริโภค article
การสร้างวีดีโอเพื่อการนำเสนอ สิ่งประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ด้วยโปรแกรม Ulead Video Studio 11 Plus article
ออกแบบสร้าง และหาประสทิธิภาพอุปกรณ์ช่วยต่อท่อน ้าพวีีซี (PVC) ระบบสวมอัด article
ออกแบบสร้างและหาประสิทธิภาพชุดจ่ายไฟส าหรบัชารจ์โทรศัพทม์ือถือ จากระบบไฟชาร์จรถจักรยานยนต์ article
บทคัดย่อ-เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายหางกระรอก(Hydrilla verticillata)โดยใช้วัสดุปลูกต่างชนิดกัน article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสาหร่ายพวงองุ่น (Caulerpa lentillifera) ที่ระดับความเค็มต่างกัน article
การสร้างสื่อวิดีโอภาพเคลื่อนไหว เรื่อง เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ เทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี โดยโปรแกรม Movie Maker article
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชัน เรื่องคุณลักษณะของนักศึกษาที่พึงประสงค์ 10 ประการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีโดยใช้ โปรแกรม Macromedia Flash 8 article
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Adobe Pagemaker และโปรแกรม Adobe Photoshop article
การจัดสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชา หลักการตลาด ด้วยโปรแกรมCamtasia studio 6 article
การสร้างสื่อการเรียนการสอน วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2007 article
การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware 7.0
การสรางวีดีโอแนะนําวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปตตานีดวย โปรแกรม Ulead Video Studio 11 Plus article
ศึกษาระบบร้านค้าสวัสดิการของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานีด้วยโปรแกรม Visual Studio 2010 article
การสร้างเว็บไซต์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีหน่วยปัตตานี ด้วยโปรแกรม Joomla และโปรแกรม Adobe PhotoShop CS3 article
การจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Publisher 2007 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS3
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) รายวิชาระบบฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Flip Album 6 Pro และโปรแกรม Photo Scape article
การจัดทำสื่อประกอบการเรียนการสอน เรื่องการประกอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยโปรแกรม Camtasia Studio Version. 5 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยโปรแกรม Camtasia Studio Version. 5 article
การสร้างวารสารประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ด้วยโปรแกรม E-Book Flip Album 6 Pro และโปรแกรม Photoscape article
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Flip Album 6 pro และโปรแกรม Adobe Photoshop Cs3 article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของหนอนนกโดยใช้อาหารสูตรอาหารเสริมต่างกัน article
เปรียบเทียบอัตราการฟักไข่ของปลาหมอโดยใช้วัสดุต่างกัน
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาทองโดยใช้อาหารมีชีวิตต่างชนิดกัน article
ผลของการเสริมขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดของปลาสอด (Poecilialatipinna) article
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของไรแดง (Moinamacrocopa) โดยใช้สูตรอาหาร ต่างชนิดกัน article
การเปรียบเทียบผลผลิตของมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) โดยใช้ปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน article
การเปรียบเทียบการอนุบาลลูกปลากะพงขาว ( Lates calcarifer )โดยใช้ความเค็มต่างระดับ article
การเปรียบเทียบชนิดของกล้วยที่มีต่อระดับความชอบของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ ข้าวเกรียบกล้วย article
การเปรียบเทียบชนิดของปลาที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นปลาที่มีต่อระดับคะแนน ความชอบของผู้บริโภค article
การเปรียบเทียบอัตรารอดตายของหมึกกระดองลายเสือ (Sepia pharaonis) โดยใช้วัสดุหลบซ่อนต่างชนิดกัน article
การกำจัดโรคจุดขาวในปลาทอง (Carassius auratus) โดยใช้สารสกัดสมุนไพรต่างชนิดกัน article
การเปรีบลเทียบอัตราการเจริญเติบโตของไก้เนื้อ (Gallus galas) โดยใช้สมุนไพรต่างชนิดกัน article
ศึกษาการออกรากของกิ่งตอนโกสนพันธุ์ใบทอง (Codiaeum variegatium)โดยใช้กะปิในปริมาณทต่างกัน article
ผลของการเสริมใบกระถิน(Leucaena leaf meal)แห้งระดับต่างๆต่อการเจริญเติบโตของลูกปลาสอด (Xiphophorus helleri ) article
การเปรียบเทียบอัตราการรอดของลูกปลานิลแดงที่เลี้ยงในกรัชังที่ระดับความหนาแน่นต่างกัน article
การเปรียบเทียบการเลี้ยงหนอนแดงโดยใช้อาหารต่างชนิด article
เปรียบเทียบชนิดของอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus) article
การเขียนแผนธุรกิจในระบบการเลี้ยงไก่เนื้อเพื่อจำหน่าย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th