ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


RMS


ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การเลี้ยงสัตว์

 

ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การเลี้ยงสัตว์"

8-9 สิงหาคม 2565 นางณิชชา ด้วงโสน รองผู้อำนวยการ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง สาขาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ดำเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การเลี้ยงสัตว์ปีก" ณ ศาลาเอนกประสงค์ตำบลปุลากง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี โดย ครูมุสตากิม มะแซ วิทยากร

 

 
ข่าวสารวิทยาลัย

ต้อนรับ คณะจากสมาคมผู้เพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดับปริญญาตรี) article
การศึกษาเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนายั่งยืนด้านการศึกษา
การนำเสนอผลงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) article
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านปากน้ำ จังหวัดปัตตานี เข้าศึกษาดูงาน
โครงการฝึกอาชีพการปลูกมะนาว โรงเรียนอิสลามวิทยา article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 230965
ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ชจต.
ประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน "ชมพูพันธุ์ทิพย์" article
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัย article
"คนดีศรีตานี" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝึกอาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลมูอัลลีมิลกุรอานีย์
รับรางวัล "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 article
ประชุมสรุปผลการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณสถาบันเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุน ฯ article
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 article
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน 2565 article
ชี้แจง กำหนดการปิดหอพักและสิ่งที่ต้องดำเนินการก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
กิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้นการปลูกผักผลไม้และไม้ประดับ ให้กับนักศึกษาที่พักภายในหอพัก
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถาบันอาชีวะศึกษา article
ปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชาเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา
กิจกรรมเข้าแถวเถารพธงชาติ 140965 article
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสองข้างทาง และบริเวณชายหาดบางตาวา article
ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีในระบบ GFMIS
ภาควิชาช่างกลเกษตร ซ่อมพวงลากแทรกเตอร์ article
ประชุมทดสอบระบบ ZOOM พร้อมซักซ้อม ผู้ดูแลและนักศึกษา article
การประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ "การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร" article
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้กับโรงเรียนคู่พัฒนา หลักสูตรการเกษตร ฯ article
ฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตรการเกษตรผสมผสาน article
จัดเตรียมพื้นที่แข่งขันทักษะสัตว์ปีก article
ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการเพาะพันธุ์ปลา การเตรียมบ่อฟักไข่ article
กิจกรรมออกำลังภาคเช้า และลงงานภาคเช้า article
กิจกรรมศาสนา หมู่บ้านมหาดไทย
พัฒนาหอพัก หมุ่บ้านมหาดไทย article
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดกิจกรรมประชุมวิชาการการแสดงและแข่งขันทักษะวิชาชีพ article
ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา article
เยี่ยมบ้านนักศึกษา article
กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2565
อบรมการใช้งานระบบแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER สังกัดอาชีวศึกษา article
โครงการพัฒนาอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ 2565 article
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตร "การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม" article
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตรหารายได้ระหว่างเรียน article
การฝึกภาคปกติของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 ประจำ จ.ปัตตานี article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 060965 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และมอบรางวัล “อาซูรอสัมพันธ์
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน article
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 จัดกิจกรรมการเดินทางไกล และสูทกรรม
มหกรรม To Be Number 1 อำเภอหนองจิก article
ประชุม การบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯ article
ประชุมการดำเนินการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการคุ้มครอง
ศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯการทอผ้าด้วยกี่กระทบ
อบรมการใช้งานระบบแจ้งเหตุ MOE SAFETY CENTER article
“อาซูรอสัมพันธ์ สืบสานประเพณีวัฒนธรรม สร้างสัมพันธ์สามัคคี”
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาทุกท่าน
ศูนย์การเรียนรู้การเลี้ยงปูทะเล ปล่อยลูกปูทะเลลงเลี้ยงในบ่อดิน
ลงพื้นที่สำรวจความต้องการการฝึกอาชีพ ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก ฯ article
ประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ article
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช article
ศึกษาดูงาน งานฟาร์มปรมง ภาควิชาประมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงปูทะเล article
ร่วมถ่ายภาพหมู่ แสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและประชุมฯ article
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ฝึกอาชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ article
การประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอระดับ อศจ. article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การเลี้ยงสัตว์ปีก"
กิจกรรมรวมใจสวมใส่ "สีฟ้า" ถวายความจงรักภักดี article
วิชาหลักพืชกรรม เรื่อง การกำจัดวัชพืช article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกรอบการหนุนเสริมสนับสนุนฯ article
กิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ article
มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรในการจัดกิจกรรมโกงกางเกม 2565 article
นักศึกษาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ทำการปลูก และเก็บดอกเพื่อจัดจำหน่ายดอกดาวเรืองแก่ร้านจัดดอกไม้ article
ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (กศจ.ปัตตานี) article
วิชาเพาะเห็ด จำหน่ายก้อนเห็ด 230865 article
การเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร article
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการนิเทศติดตามจาก กศส. article
วิชาการผลิตพืชผัก 220865 article
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ article
เยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลยะหริ่ง article
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ article
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2565 article
กิจกรรมเข้าแถว มอบเกียรติบัตร กิจกรรมโกงกางเกมส์ 2565
พิธีเปิด เทคนิคตานี เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 article
กิจกรรม พบปะยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก article
“โกงกางเกมส์” ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 article
โครงการพัฒนายกระดับการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์อาชีวศึกษา article
โครงการสร้างแรงจูงใจสายอาชีพ และโครงการครูเครือข่ายแนะแนว ฯ article
โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะปาลัสวิทยา article
งานฟาร์มประมงร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต งานแสดงสินค้า ศิลปะวัฒนธรรมฯ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th