ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


RMS


การเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร article

 

การเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร

22 สิงหาคม 2565 ครูรัตน์พีภรณ์ ทองประพันธ์ พร้อมด้วยครูเรวัตร ดอเลาะ และครูโชติพันธ์ เจริญมูล นำนักศึกษาชั้น ปวช.2/2 เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อำเภอยะหริ่ง โดยมีครูภูธดา งามศรีผ่องใส และครูชาลิสา มณีรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

 
ข่าวสารวิทยาลัย

ประชุมส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ article
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช article
ศึกษาดูงาน งานฟาร์มปรมง ภาควิชาประมง เรื่อง การเพาะเลี้ยงปูทะเล article
ร่วมถ่ายภาพหมู่ แสดงความยินดีกับบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและประชุมฯ article
กิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม article
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ฝึกอาชีพให้กับผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ฯ article
การประเมินมาตรฐานศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอระดับ อศจ. article
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การเลี้ยงสัตว์ปีก"
กิจกรรมรวมใจสวมใส่ "สีฟ้า" ถวายความจงรักภักดี article
วิชาหลักพืชกรรม เรื่อง การกำจัดวัชพืช article
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกรอบการหนุนเสริมสนับสนุนฯ article
กิจกรรมอนุรักษ์และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ article
มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรในการจัดกิจกรรมโกงกางเกม 2565 article
นักศึกษาภาควิชาเกษตรศาสตร์ ทำการปลูก และเก็บดอกเพื่อจัดจำหน่ายดอกดาวเรืองแก่ร้านจัดดอกไม้ article
ต้อนรับคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี (กศจ.ปัตตานี) article
วิชาเพาะเห็ด จำหน่ายก้อนเห็ด 230865 article
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเข้ารับการนิเทศติดตามจาก กศส. article
วิชาการผลิตพืชผัก 220865 article
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ article
เยี่ยมนักศึกษาที่ได้รับอุบัติเหตุ ณ โรงพยาบาลยะหริ่ง article
ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ article
ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ article
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ อกท ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 2 /2565 article
กิจกรรมเข้าแถว มอบเกียรติบัตร กิจกรรมโกงกางเกมส์ 2565
พิธีเปิด เทคนิคตานี เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 article
กิจกรรม พบปะยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก article
“โกงกางเกมส์” ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2565 article
โครงการพัฒนายกระดับการสร้างค่านิยมและภาพลักษณ์อาชีวศึกษา article
โครงการสร้างแรงจูงใจสายอาชีพ และโครงการครูเครือข่ายแนะแนว ฯ article
โครงการฝึกอาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
ฝึกอาชีพสถาบันศึกษาปอเนาะปาลัสวิทยา article
งานฟาร์มประมงร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต งานแสดงสินค้า ศิลปะวัฒนธรรมฯ article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พุ่มเงินพุ่มทอง และ จุดเทียนถวายพระพร ฯ article
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระ​ราช​กุศล​ เนื่องในโอกาสมหามงคล ฯ article
บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ article
พิธีศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ article
การประชุมชี้แจงการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง article
ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม article
โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2565 article
ฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การเลี้ยงสัตว์
การยกระดับเกษตรอัจฉริยะ article
โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอโดยใช้การวิจัยเป็นฐานในงานอาชีพท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี 2565 ระดับภาคใต้ article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง 06070865 article
รับการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ “ครูชำนาญการ (จชต.)” article
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม
ประชุมติดตามการส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษา article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 050865 article
จัดตั้งกลุ่มอาชีพ การเลี้ยงปลา ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงตำบลตะโละ article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ แปลงสวนทุเรียน GAP article
ฝึกอาชีพ ตามโครงการจัดตั้งฝึกอาชีพให้กับสถาบันการศึกษาปอเนาะ article
ประชุมเพื่อรับฟังและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อน ฯ article
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 040865 article
จัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ ณ แปลงสวนทุเรียน GAP
การประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ฯ article
ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน article
“การสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ต่างภาค ต่างพื้นที่" article
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต article
ติดตามเรื่องการเรียนและพฤติกรรมของนักศึกษา article
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3ให้กำลังใจคณะครูและนักศึกษา article
โครงการสัมมนาผลการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ต่างภาค ต่างพื้นที่ article
ฝึกอบรมโครงการวิชาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงเป็ดไข่ article
ฝึกอบรมโครงการวิชาชีพ "หลักสูตร" การเลี้ยงปลาในบ่อปูนซีเมนต์ article
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ ธนกฤต (ฟาร์มเห็ด) article
รับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในโอกาสเป็นสถานศึกษาบริหารจัดการศึกษา article
พิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร article
การสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ต่างภาค ต่างพื้นที่ article
การจัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
Model จังหวัดนำร่องชายแดนใต้ article
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร article
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน article
ภาควิชาประมงศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน article
ฝึกอาชีพหลักสูตร การเพาะเห็ดนางฟ้า โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา article
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการจิตอาสา article
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการทีดีและพลังของแผ่นดิน 2565 article
ฝึกอาชีพการเลี้ยงปลา ณ โรงเรียนซอลีฮียะห์ article
งานฟาร์มประมง จำหน่ายปูทะเล article
ประชุมการดำเนินงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ article
โครงการจัดตั้ง/ฝึกอาชีพให้กับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
โครงการสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่างภาค ต่างพื้นที่ article
ตรวจความเรียบร้อย ปรึกษาหารือเรื่องโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงปลา article
การพัฒนาหลักสูตรตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม article
แสดงความยินดีและร่วมส่งผู้อำนวยการ article
ฝึกอบรมวิชาชีพการเลี้ยงปลาดุกและการปลูกผัก พร้อมสนับสนุนวัสดุ ฯ
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี article
ประชุมติดตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามผลการจัดการศึกษา article
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ article
ฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "หลักสูตร" การปลูกผัก article
การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนต้านทุจริต article
การจัดกิจกรรมนำเสนอเค้าโครงงานของนักศึกษา article
“กาแฟยามเช้า” หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก 200765 article
ขับเคลื่อนด้านการตลาด เปิดโอกาสให้สินค้าทางการเกษตรในพื้นที่ article
การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน สำหรับครู และบุคลากร ฯ article
การประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565 article
จัดการเรียนการสอนศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอยะหริ่ง article
ตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงาน และตรวจการอยู่เวรยามรักษาการณ์ article
อบรมหลักสูตรการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้ำบนเรือประมง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th