ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


RMS


ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครทุนนักเรียนนักศึกษา article

 ประกาศ ประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับสมัครทุนนักเรียนนักศึกษา โครงการทุนอุดหนุนนักเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2566  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีการงบประมาณ จำเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) คน ละ 30,000 บาทต่อปี  โดยต้องสมัครเรียนในสาขางาน ดังนี้ 1. สาขางานการเกษตร 2. สาขางานผลิตสัตว์น้ำ 3.สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.1)  คน ละ 40,000 บาทต่อปี โดยต้องสมัครเรียนในสาขางานดังนี้ 1.สาขางานเกษตรศาสตร์ 2.สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 3.สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ 4.สาขางานช่างกลเกษตร 5.สาขางานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ได้รับการจัดสรร จำนวน 26 ทุน 

ระดับ ปวช.1 จำนวน 20 ทุน และ 

ระดับ ปวส.1 จำนวน 6 ทุน ผู้ประสงค์จะสมัครทุนดังกล่าว สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ -22 มีนาคม 2566 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ส่งใบสมัครที่คณะกรรมการรมการรับสมัครทุนฯ งานทุนการศึกษา  รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่งานทุนการศึกษา

ครูแวนูรินดา มะแซ หมายเลขโทรศัพท์  086-9620009 หรือสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้วพร้อมนี้ พร้อมทั้งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็ปไซต์ของสถานศึกษา

 

66 ประกาศการรับสมัครขอรับทุน.pdf

 

 

ประกาศทุน นร_เรียนดีมีความสามารถ จชต_2566.pdf

 

 

ใบสมัครทุน จชต.pdf

 

66-4 หนังสือรับรองรายได้.pdf
ประชาสัมพันธ์ข่าว

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศเลื่อนวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ประกาศ รับสมัคร
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา2566 article
ประกาศ จากงานทุนการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระบบสิทธิพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอบรม (การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ)
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมศึกษากูงานการดำเนินธุรกิจ
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจไส้กรอก
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยาสีฟัน
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจมะนาว
เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วษป.ปน. เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th