ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


RMS


ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ article

 

ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

10 มกราคม 2566 นางสาวฉันทนา ปานาวา และ นางสาวทัศนาวลัย หวังปิยะวัฒน์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจะทำการทดสอยในวันที่ 21-22 มกราคม 2566 นี้ ซึ่งเป็นการทดสอบสมรรถนะที่จำเป็นในการเข้าสู่อาชีพ และพร้อมรับหนังสือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 
ข่าวสารวิทยาลัย

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน article
วิชา การเกษตรผสมผสาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนกาบังพิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนวัดคลองยอ อ.เทพา จ.สงขลา article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทอน อำเภอบ้านทอน article
ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ article
ฝึกอาชีพ การเลี้ยงปลาดุก และการเพาะเห็ด นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพัระยานุเคราะห์ 4 article
ประชุมเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ article
จัดการเรียนการสอน นศ. อศ.กช. article
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง
กิจกรรมลงงานภาคเช้าหอพักนักศึกษา หมู่บ้านมหาดไทย article
เตรียมกระชังเพื่อเบี้ยงปลาดุก โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียน ตชด. พิรยานุเคราะห์ 4 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเมืองปัตตานี article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา article
การเรียนร่วมบูรณาการ รายวิชา การผลิตเห็ดและรายวิชา ผลิตภัณฑ์พืช article
ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบริหารสถานศึกษา article
โครงการจัดหน่วยบริการ"จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 article
ประชุม เรื่อง การลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบไทยมีงานทำ ของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด article
คณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4 และ 5
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ฯ article
แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมูโนะและโรงเรียนบ้านปูโป๊ะจังหวัดนราธิวาส article
งานฟาร์มประมงทำการเคาะปากปลานิลและปลาทับทิมเพื่อทำการฟักไข่และอนุบาล article
”จิบกาแฟแลการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 article
ลงงานเช้า นักศึกษาหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมเรียนภาษา นักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดปัตตานี article
ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ฯ
เยี่ยมบ้านนักศึกษาชั้น​ ปวช.และปวส​.เพื่อพิจารณาในการคัดเลือก ฯ article
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดภัตตาหารเช้าถวายพระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอัมพ article
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้ามาเยี่ยม ติดตาม ฯ article
แนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3 article
ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ article
เสนอความคิดเห็นต่อการปรับอัตราอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ฯ article
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (v-net) article
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์จินตนาการสานสัมพันธ์ ฯ article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบากงทิพยา หนองจิก ปัตตานี article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศาสน์สามัคคี หนองจิกปัตตานี article
ร่วมการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคใต้ article
ติดตามโครงการเลี้ยงแพะ - แกะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและการส่งออก article
ร่วมประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 2565 article
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ article
จัดการเรียนการสอน วิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร article
จัดการเรียนการสอนวิชาดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตร article
งานแนะแนวจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา article
รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาในพื้นที่และแลกเปลี่ยนบริบท ฯ
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป article
ให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอำเภอทุ่งยางแดง article
แนะแนวการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ณ โรงเรียนบ้านเกาะเปาะ article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ article
ติดตั้งกระชังเลี้ยงปลาดุกและตรวจความพร้อมเพื่อเตรียมความพร้อม ฯ article
แนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3 article
แนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3 article
ประเมินสมาชิกดีเด่นระดับชาติประจำปี 2565 article
จัดภัตตาหารเช้าถวายพระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป article
กิจกรรมวันเด็ก 2566 ณ ท่าอากาศยานปัตตานี article
ประชุมวางแผนเพื่อออกแนะแนวการศึกษาต่อนอกสถานที่พื้นที่จังหวัดยะลา article
ประชุม​ วางแผน​ การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาฟาร์มเกษตร​ ฯ article
สอศ. ลงใต้เปิดประชุมวิชาการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสูง article
มอบของขวัญรางวัล ให้เป็นของขวัญแด่นักเรียนเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ article
โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ หลักสูตรพัฒนาวิสาหกิจชุมชน article
แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแรต
กิจกรรมมอบของขวัญและทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ปี 2566 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตาหมน article
ติดตามและนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีในการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ article
ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก article
เซ็นสัญญาการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเพื่อจำหน่าย article
ประชุมรับฟังการชี้แจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน article
กิจกรรม พบปะยามเช้า หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก article
โครงการศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน (Fix it Center) article
การจัดการเรียนการสอน นศ. อศ.กช. article
พิธีเปิดศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
ลูกเสือกับจิตอาสา และสังคมสงเคราะห์เพื่อประโยชน์ของชุมชน ฯ article
กิจกรรมเรียนภาษา นักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
รายวิชา ดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตร article
จัดการเรียนการสอนรายวิชา ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตและผลผลิตฯ
วิชา การผลิตเห็ดนักเรียนชั้น ปวช.3/2 article
เยี่ยมบ้านนักศึกษา ในโครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษาพบปะผู้ปกครอง article
โครงการศูนย์อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) article
พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
โครงการปรับวิธีคิดชีวิตเปลี่ยน article
ประชุมการจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ข่วยประชาขน (Fix it Center) article
กิจกรรมพิธีเปิดงานกิจกรรมอาชีวะอาสา ช่วยประชาชน (Fit it Center) article
วิชา เกษตรผสมผสานนักเรียนชั้น ปวช.3/1เรื่องการผลิตขยายเชื้อฯ article
ร่วมเป็นเกียรติ พิธีมอบทุนการศึกษาฯ article
ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ฯ article
การประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะฯ article
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำ้ท่วม ณโรงเรียนบ้านดอนรัก
เรื่องการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ article
ประชุมหารือเพื่อกำหนดจุดตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน fix it center article
กิจกรรม วันดินโลก 5 ธันวาคม 2565 "Soils, where food begins article
เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับ การแจ้งกำหนดการประชุมชี้แจงสนามสอบ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th