ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557


RMS


ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก article

 

ประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองจิก

11 มกราคม 2566 นายประวิทย์ อ๋องสุวรรณ รองผู้อำนวยการ ประชุม หน.ส่วนราชการอำเภอหนองจิก โดยมี นายเอกสิทธิ์​ สอง​เมือง​ นายอำเภอ​หนองจิก​/ผอ.ศปก.อ.หนองจิก​ ประธานการประชุม

 
ข่าวสารวิทยาลัย

เข้ารับสัมภาษณ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 article
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม และเตรียมข้อมูลต่างๆ ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง 2567 article
แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพ 172 โรงเรียนบ้านปูโป๊ะ โรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนดารุณฟุรกร โรงเรียเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนเทศบาล 4 article
การประชุมการตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา article
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเพื่อทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2566 article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ article
ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจดูความเรียบร้อย การแต่งกาย article
กิจกรรมกลางคืน (กิจกรรมศาสนา) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาหอพักหญิงหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชุมรับฟังการชี้เเจงเเนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายเเดนใต้ เเละสถานศึกษาอาชีวศึกษาในโครงการอาชีวะฝีมือชน พัฒนากำลังคนชายเเดนใต้ article
โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา และพัฒนาการเรียนการสอน article
โครงการอบรมวัยรุ่นสร้างตัว เปิดท้ายประมง ให้กับนักศึกษาทุน กสศ. รุ่นที่ 2 article
แนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนร่มเกล้า, โรงเรียนสมานมิตรวิทยา,โรงเรียนพัฒนศาสตร์วิทยา, และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9 article
ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 article
นายโกวิทย์ นวลศรี เข้าแสดงความยินดีกับ นายสมภพ เพชรภักดี
ลงข้อมูลการยื่นสมัครโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.) ประจำปี 2567 ผ่านระบบOnline www.eef.or.th article
กิจกรรมพบปะยามเช้า ณ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 จังหวัดปัตตานี article
ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจดูความเรียบร้อย การแต่งกาย article
กิจกรรมกีฬาสีหอพัก (กิจกรรมนัทนาการ) หอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา article
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ article
โครงการอาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละกาโปร์ article
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ระดับอาชีวศึกษา (ในรูปแบบออนไลน์) article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 090167 article
กำกับดูแล ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา 090167 article
การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สู่สมรรถนะ (Outcome-based education : OBE) article
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ณ โรงเรียนวุฒิชัย อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี article
โครงการอาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม article
ผู้ฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจดูความเรียบร้อย article
ประชุมทีมแนะแนวสถานศึกษากลุ่มจังหวัด ยะลา article
ประชุมทีมงานแนะแนวสถานศึกษากลุ่มจังหวัดนราธิวาส article
มอบกระเช้าเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 article
ประชุม ผู้ที่รับผิดชอบฝึกอาชีพในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม article
กิจกรรมกลางคืน 040167 article
ประชุมทีมงานแนะแนว article
วิชา การผลิตเห็ด 040167 article
จัดการเรียนการสอนปฏิบัติการเกษตรการปลูกดาหลาแซมมะม่วงห่าวมะนาวโห่ article
กิจกรรมเข้าแภวเคารพธงชาติ 040167 article
ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจดูความเรียบร้อย article
กิจกรรมออกกำลังกายภาคเช้า ลงงานเช้า 040167 article
ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 article
ประชุมเตรียมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวด้านการศึกษาฯ article
พบปะ เยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชนและผู้นำศาสนา บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง article
กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ 030167 article
ปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ตรวจดูความเรียบร้อย 030167
ตรวจดูความเรียบร้อย การแต่งกาย 020167 article
แสดงความยินดี ผู้อำนวยการสมภพ เพชรภักดี article
ผู้อำนวยการสมภพ เพชรภักดี เคารพและสักการะศาลพระภูมิ article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนดารุลไอตัมวัลมาซากีน article
วิชา การเกษตรผสมผสาน เรื่อง การขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศ article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนกาบังพิทยาคม
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนวัดคลองยอ อ.เทพา จ.สงขลา article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านทอน อำเภอบ้านทอน article
ประชุมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ article
ฝึกอาชีพ การเลี้ยงปลาดุก และการเพาะเห็ด นักเรียน ครู บุคลากร และผู้ปกครองโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพัระยานุเคราะห์ 4 article
ประชุมเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ article
จัดการเรียนการสอน นศ. อศ.กช. article
ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 article
นิเทศการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพยะหริ่ง
กิจกรรมลงงานภาคเช้าหอพักนักศึกษา หมู่บ้านมหาดไทย article
เตรียมกระชังเพื่อเบี้ยงปลาดุก โครงการฝึกอาชีพในโรงเรียน ตชด. พิรยานุเคราะห์ 4 article
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับโรงเรียนเมืองปัตตานี article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบ้านบาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา article
การเรียนร่วมบูรณาการ รายวิชา การผลิตเห็ดและรายวิชา ผลิตภัณฑ์พืช article
ประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในสายงานบริหารสถานศึกษา article
โครงการจัดหน่วยบริการ"จังหวัดเคลื่อนที่" จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 4/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 article
ประชุม เรื่อง การลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลในระบบไทยมีงานทำ ของกรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน
เรียนร่วมกับสถานประกอบการ ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด article
คณะกรรมการร่วมพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3,4 และ 5
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา ฯ article
แนะแนวประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านมูโนะและโรงเรียนบ้านปูโป๊ะจังหวัดนราธิวาส article
งานฟาร์มประมงทำการเคาะปากปลานิลและปลาทับทิมเพื่อทำการฟักไข่และอนุบาล article
”จิบกาแฟแลการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 40 article
ลงงานเช้า นักศึกษาหอพัก หมู่บ้านมหาดไทย article
กิจกรรมเรียนภาษา นักศึกษาหอพักหมู่บ้านมหาดไทย article
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดปัตตานี article
ประชุมวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนประชารัฐ ฯ
เยี่ยมบ้านนักศึกษาชั้น​ ปวช.และปวส​.เพื่อพิจารณาในการคัดเลือก ฯ article
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกันจัดภัตตาหารเช้าถวายพระภิกษุโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอัมพ article
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้ามาเยี่ยม ติดตาม ฯ article
แนะแนว ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปี 3 article
ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ article
เสนอความคิดเห็นต่อการปรับอัตราอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ฯ article
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย article
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษาด้วยระบบดิจิทัล (v-net) article
กิจกรรมในโครงการส่งเสริมพัฒนาการสร้างสรรค์จินตนาการสานสัมพันธ์ ฯ article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนบากงทิพยา หนองจิก ปัตตานี article
แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนศาสน์สามัคคี หนองจิกปัตตานี article
ร่วมการคัดเลือกผลงานวิจัยเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาค ภาคใต้ article
ติดตามโครงการเลี้ยงแพะ - แกะ เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและการส่งออก article
ร่วมประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคใต้ 2565 article
พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู บุคลากร ฯ article
จัดการเรียนการสอน วิชาสารชีวภาพเพื่อการเกษตร article
จัดการเรียนการสอนวิชาดินและการจัดการดินเพื่อการเกษตร article
งานแนะแนวจังหวัดปัตตานี ณ โรงเรียนบ้านควนลังงา articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th