ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557


RMS


ประกาศวิทยาลัยเทโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

 ประกาศวิทยาลัยเทโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิ.pdf
ประชาสัมพันธ์ข่าว

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองสถานะทางเศรษฐกิจของ กสศ. และการคัดเลือกของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
การประเมินศักยภาพนักศึกษาทุนความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
ประกาศวิทยาลัยเทโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป article
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์รับทุน "ทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดี มีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" ประจำปีการศึกษา 2567
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบโครงการอุดทุนหนุนเรียน เรียนดี มีความสามารถ ในพืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศคกศา 2567
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมศึกษากูงานการดำเนินธุรกิจ
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจไส้กรอก
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจยาสีฟัน
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะ และสำเร็จการศึกษาแล้ว และที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ธุรกิจมะนาว
เชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วษป.ปน. เชิญชวนนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อร่วมดำเนินธุรกิจกับศูนย์บ่มเพาะCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th