ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletหลักสูตร
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


RMS


วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

1.ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  ภารกิจหลัก

 

ปรัชญา

          อดทน  แกร่งกล้า  ฝ่าอุปสรรค  รักคุณธรรม

 วิสัยทัศน์ (ปีพ.ศ.2558 - 2562)

 

  สร้างแหล่งเรียนรู้       มุ่งสู่สากล

พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง    ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 พันธกิจ

1.       ผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพเกษตรและประมงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.       พัฒนาแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการ โดยสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และประชาคมอาเซียน

3.       บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

4.       พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

5.       วิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการประมง และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ

7.       การเพิ่มปริมาณผู้เรียน

8.       จัดทำอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

9.       ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม

 

เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะด้านวิชาชีพตามมาตรฐานสากลโดยหลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน

2.       ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ด้านสิชาชีพเกษตรและประมง ที่เกิดจากความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และประชาคมอาเซียน

3.       ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่องค์กรในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4.       พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความชำนาญทางด้านวิชาชีพเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

5.       ส่งเสริมบุคลากรและผู้เรียนในการศึกษาวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

6.       พัฒนาระบบเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศของสถานศึกษาให้เป็นมาตรฐานระดับสากล ตามหลักธรรมาภิบาล

7.       สถานศึกษาสร้างโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และผู้ปกครองในการเพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพ

8.       สถานศึกษายกระดับความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

9.       ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยู่บนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมในสังคมอย่างมีความสุข

 อัตลักษณ์

          นักเรียน นักศึกษา มีความขยัน ประหยัด ซื้อสัตย์ มีวินัย อยู่ในกฎระเบียบ รับผิดชอบ สะอาด มีน้ำใจ สามัคคี กตัญญูรู้คุณ และสุภาพอ่อนโยน

 เอกลักษณ์

          เป็นสถานศึกษาที่เปิดสอน และฝึกอาชีพ ให้มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรและประมงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ภารกิจหลัก

1.   จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือและระดับเทคนิค ให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามหลักสูตรมาตรฐานการอาชีศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

2.       ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา ชุมชน สังคม สถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ และกลุ่มวิชาชีพในการจัดการอาชีวศึกษาแบะฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความสามารถในทางปฏิบัติ และมีสมรรถนะจนสามารถนำไปประกอบอาชีพในลักษณะผู้ปฏิบัติหรือประกอบอาชีพอิสระได้

3.       ดำเนินการพัฒนาบุคลากร และผู้เรียนให้มีการศึกษาวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วนตนเอง รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ วิชาชีพแก่ชุมชนและท้องถิ่น

4.   ดำเนินการระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

5.       ดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาเชิงธุรกิจที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน

6.       ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมเสริมหลักสูตร

7.       ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 2. จุดเน้นในการพัฒนาสถานศึกษา และความโดดเด่น

 จุดเน้นในการพัฒนาของสถานศึกษา

          วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ได้รับโล่ เนื่องจากจัดการศึกษาระดับ อาชีวศึกษา ได้อย่างมีความคุณภาพดีเยี่ยม จนได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ภายใน 10 ปี ปีการศึกษา 2550, 2554 และ 2558 ณ ปีการศึกษา 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ

          วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ได้รับเกียรติบัตรรางวัลพระราชทานในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ อาชีวศึกษา ขนาด เล็ก ประจำปีการศึกษา 2558 จากกระทรวงศึกษาธิการ

 ความโดดเด่นของสถานศึกษา (ผลงาน/รางวัล/เกียรติยศ/ชื่อเสียง)

สถานศึกษา

สรุปผลงานดีเด่น   ผู้บริหาร/ครู     

ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ที่

ชื่อรางวัล

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน/กิจกรรมที่มอบ

ประเภท

ระดับ

1

บุคลากรครูและครอบครัวของบุคลากรครูผู้เสียสละ

นางสาวจันทร์เพ็ญ  ไชยนุ้ย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  โดยมูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา  เทวกุล

(หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีที่ ศธ 0286/ ว 724)

เงินรางวัล

 

จังหวัด

2

เครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปรีชา  เวชศาสตร์

ฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

ประกาศเกียรติคุณ

ชาติ

ที่

ชื่อรางวัล

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน/กิจกรรมที่มอบ

ประเภท

ระดับ

3

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

1.นายปรีชา  เวชศาสตร์

2.นายประวิทย์  อ๋องสุวรรณ

3.นายประพัฒน์  กองแก้ว

4.นายมะนาเซ  ดอเป๊า

5.นางสาวจันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย

6. นางอาซีย๊ะ อับดุลเล๊าะ

7. นายมุสตากีม มะแซ

8.นายนิอับดุลเล๊า  ปานาวา

9.นางรัตน์พีภรณ์ ทองประพันธ์

10.นายปักกรูรอซี  บากา

11.นายอดุลย์  เมาะอะ

12.นางกิตติวรรณ  ฃีวรัตน์

13.นางสาวรูฮานี  บาเฮง

14.นางสาวชวารี ช่วยนุกูล

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกียรติบัตร

ชาติ

4

บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาซึ่งได้รับรางวัลระดับประเทศอันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

 

 

 

15.นายจรัญ  ราชนุ้ย

16.นางสาวกะตีเยาะ ครู

17.นางสาวนุสราสินี ณ พัทลุง

18.นางธันยพัต จันทร์ศรีราษฎร์

19.นางสาวจิรสุดา อรุณรัตน์

20.นางสาวฉันทนา  ปานาวา

21.นางสาวเปาอีสะห์  สุหลง

22.นางสาวนุรมาร์  เจะมะ

23.นางสาวสุภัก  อ่อนทอง

24.นางสาวซากัรมา  สาและ

25.นางสาวรอปีซะ  ยูโซะ

26.นายนิกร  จันทร์แนม

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกียรติบัตร

ชาติ

 

สรุปผลงานดีเด่น    สถานศึกษา  

ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

 

ที่

ชื่อรางวัล

หน่วยงาน/กิจกรรมที่มอบ

ประเภท

ระดับ

1

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างกำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรประเทศไทย 4.0 สู่การเป็น “Smart Farmer

 

อกท.ภาคใต้

เกียรติบัตร

ภาค

2.

เข้าร่วมนิทรรศการ “Open house

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกียรติบัตร

ภาค

3.

สถานศึกษาร่วมขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม(MOU)

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เกียรติบัตร

ภาค

4.

สถานศึกษาที่จัดการศึกษาเพื่อสนองความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

 

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกียรติบัตร

ชาติ

5.

สถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ

 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

โล่รางวัล

ชาติ

 

สรุปผลงานดีเด่น     นักเรียน       

ประจำปีการศึกษา  2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

ที่

ชื่อรางวัล

ชื่อ-สกุล

หน่วยงาน/กิจกรรมที่มอบ

ประเภท

ระดับ

1.

เด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทูตวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น    รุ่นที่ 7

นายชานนท์  ดลมะยิ

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เกียรติบัตร

ชาติ

2

ตัวแทนนักกีฬาเปตองประเภททีมหญิง อศจ.ปัตตานี

1.นางสาวซัลวา  อิบราเฮง

2.นางสาวอาซียะห์  วานิ

3.นางสาวอามานี  มามะ

อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

 

จังหวัด

3

ตัวแทนนักกีฬามวยไทยสมัครเล่นหญิง  (ไม่เกิน 51 กิโลกรัม)

 

 

1.นางสาวยาวาเฮ  ยีบอสู

อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

จังหวัด

4

ตัวแทนนักกรีฑาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

1.นางสาวจุฑารัตน์    จันทร์ประเสริฐ

2.นางสาวยัสมี  ซอเฮาะ

3.นางสาวฮายานี  เจะมูดอ

4.นางสาวอัสมา   บุปผาดง

5.นางสาวนัชริน   หะยีขะเดร์

6.นางสาวฮารีซ๊ะ  มะลี

7.นางสาวนุรอาซิกิม  นิแม

อาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี

 

จังหวัด

5

นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

นางสาวบุษกร  จันทบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

เกียรติบัตร

ชาติ

 

3. กลยุทธ์และมาตรการของสถานศึกษา

 

          กลยุทธ์ที่ 1

               1. ส่งเสริม สนับสนุนการเปิดสาขาวิชาตามความต้องการของสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ

               2. พัฒนาหลักสูตรร่วมกับ สถานประกอบการในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

               3. พัฒนาหลักสูตรการสอนการบริการวิชาการและฝึกอบรมวิชาชีพที่ทันสมัยและสอดคล้องความต้องการของผู้รับบริการ

               4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

               5. พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้มีคุณวุฒิวิชาชีพ

               6. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนครู นักศึกษาระหว่างประเทศ

               7. ส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรปริญญาตรีตามความต้องการอย่างมีคุณภาพ

 

         กลยุทธ์ที่ 2

               1.  สร้างและพัฒนาความพร้อมอาคารสถานที่ และปัจจัยพื้นฐานให้สอดคล้อง สู่ความเป็นเลิศของศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยและสถาบันฯ

               2. สร้างและพัฒนาความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

               3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               4. สร้างและพัฒนาความพร้อมหอพักนักศึกษา

               5. การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรและประมงปัตตานี วิทยาเขตเทพา

(คณะเกษตรศาสตร์)

 

         กลยุทธ์ที่ 3

               1. สร้างและพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ทั้งในและต่างประเทศ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

               2. จัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management)

               3. พัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน

 

         กลยุทธ์ที่ 4

               1. ปลูกจิตสำนึกในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

               2. ส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณี

               3. ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               4. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

               5. การปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและการมีจิตสาธารณะ

         กลยุทธ์ที่ 5

               1. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

               2. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเป็นธรรม

               3. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ครู คณาจารย์ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

               4. พัฒนาบุคลากร ครู คณาจารย์ให้มีศักยภาพในการจัดการ ศึกษาทุกระดับพร้อมรับกับการแข่งขัน

               5. พัฒนาทักษะครู คณาจารย์ นักศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางเพื่อรองรับสู่สากล

               6. พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและครูฝึกร่วมกับสถานประกอบการ

               7. ส่งเสริมครูและคณาจารย์ให้มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี

 

         กลยุทธ์ที่ 6

               1. ส่งเสริมความร่วมมือในการ จัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

               2. ส่งเสริมการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกับต่างประเทศ

 

         กลยุทธ์ที่ 7

               1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา

               2. สร้างความเข้าใจในการเรียนสายอาชีพอย่างทั่วถึง

               3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา

               4. สร้างและขยายโอกาสการเรียนสายอาชีพอย่างทั่วถึง

               5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการออกกลางคันของนักศึกษา

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: pattani06@vec.mail.go.th