ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2552
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2553
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2554
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2555
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2556
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2557
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
bulletแผนยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยประมงระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)
bulletแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2558
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletรายงานผลประจำปี 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช ๒๕๕๗
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2556
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2555
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2554
bulletข้อมูล 8 ประการ ปีการศึกษา 2553
dot
dot
bulletข้อมูลผู้รับผิดชอบผลงาน
bulletรายงานผล การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560


RMS


ระบบปฏิบัติการ Operating Systems ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article

วิชา ระบบปฏิบัติการ Operating Systems

จุดประสงค์รายวิชา

1.      มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ

2.      มีความรู้ความเข้าใจหน้าที่และการทำงานของระบบปฏิบัติการ

3.      มีทักษะในการใช้ระบบปฏิบัติการ

4.      เห็นคุณค่าของการใช้ระบบปฏิบัติการ

 

มาตรฐานรายวิชา

1.      อธิบายความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

2.      อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ

3.      ปฏิบัติการใช้ระบบปฏิบัติการในคอมพิวเตอร์

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำงานและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรม ระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผล  การบริหารและการจัดการหน่วยความจำ  การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผลระบบแฟ้มข้อมูล  การใช้ระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพร่หลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์         ครูจิรสุดา  พัฒโนทัย     

 

ระบบปฏิบัติการ    01 .pdf ( 18.05.2010 14:55)

วิธีการทำงาน ส่วนประกอบ และบทบาทหน้าที่ของระบบปฏิบัติการ 02.pdf ( 18.05.2010 15:04)

โครงสร้างของระบบปฏิบัติการ   03.pdf ( 18.05.2010 15:06)

พื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์   04.pdf ( 18.05.2010 15:08)

สถานะของโพรเซส   05.pdf ( 18.05.2010 15:09)

ซีพียูกับการประมวลผล   06.pdf ( 18.05.2010 15:10)

วิธีการจัดลำดับงาน   07.pdf ( 18.05.2010 15:10)

การจัดการหน่วยความจำแบบไม่มีการสลับ   08.pdf ( 18.05.2010 15:11)

ระบบหลายโปรแกรมกับการแบ่งหน่วยความจำแบบ   09.pdf ( 18.05.2010 15:12)

หน่วยความจำเสมือน   10.pdf ( 18.05.2010 15:13)

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดการอุปกรณ์   11.pdf ( 18.05.2010 15:13)

การติดตาย (Dead Lock)   12.pdf ( 18.05.2010 15:14)

ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์    13.pdf ( 18.05.2010 15:14)

โครงสร้างแฟ้มข้อมูล   14.pdf ( 18.05.2010 15:15)

ไดเรกทอรี่ (Directory)   15.pdf ( 18.05.2010 15:16)

รูปแบบของระบบแฟ้ม   16.pdf ( 18.05.2010 15:17)

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
บทเรียน

การทำ E-Book ด้วย www.Pubhtml5.com article
การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E - Book ด้วย www.canva.com article
คำศัพท์มีนวิทยา เล่ม 1
คำศัพท์มีนวิทยา article
ตัวอย่างเปลือกหอยเพื่อการศึกษา
รายวิชามีนวิทยา article
เอกสารประกอบการสอนวิชา 2501-2304 ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ํา (Fishery Product) article
รายวิชาผลิตภัณฑ์สัตว์นา ้ (Fishery Products)
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป article
การควบคุมคุณภาพอาหาร
วิชาการตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ article
ห้องปฎิบัติการมีนวิทยา article
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหมักดอง article
การรมควัน article
การทำเค็ม-Salting article
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการทำแห้ง
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน 3204 - 2302 article
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
วิชาระบบฐานข้อมูล (Database Systems) ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
ประมงทั่วไป อ. นุสราสิณี ณ พัทลุง article
รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 โดย อ. ผจญ สิงห์จินดา วิทยาลัยประมงปัตตานี article
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ 2001-0001 ครูจิรสุดา พัฒโนทัย article
การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) อ.จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย article
สถิติและการวางแผนการทดลอง (Statics and ExperimentaI Design) อาจารย์จันทร์เพ็ญ ไชยนุ้ย article
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ อาจารย์ฉันทนา มะแอ article
วิชาธุรกิจทั่วไป อ. รูฮานี บาเฮง articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th