ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2558
bulletรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report:SAR) 2559
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2560
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2561
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563
bulletรายงานการประเมินตนเอง (SELF-ASSESSMENT REPORT : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
dot
dot
bullet แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2559
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562
bulletแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
bullet แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
bulletแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
bulletแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
dot
dot
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562
bulletหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567
dot
dot
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2565
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2566
bulletข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ ปีการศึกษา 2564
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2563
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2562
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2561
bulletข้อมูล 9 ประการ ปีการศึกษา 2560
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2559
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2558
bulletข้อมูล 9 ประเภท ปีการศึกษา 2557


RMS


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ปก 2560 ปก 2560.pdf

คำนำ สารบัญ 2560 คำนำ สารบัญ2560.pdf

ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 1 บทนำ.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร1 ส่วนที่ 2 ข้อ 5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร1.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 6 ข้อมูลบุคลากร ส่วนที่ 2 ข้อ 6 ข้อมูลบุคลากร.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ส่วนที่ 2 ข้อ 7 ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา.pdf

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน ส่วนที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.1 แผนการใช้จ่ายเงิน ส่วนที่ 3 ข้อ 3_1 แผนการใช้จ่ายเงิน.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.2 ส่วนที่ 3 ข้อ 3_2.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558 ส่วนที่ 3 ข้อ 3_3 สรุปหน้ารายจ่าย ปีงบประมาณ 2558.pdf

ส่วนที่ 3 ข้อ 3.5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ ส่วนที่ 3 ข้อ 3_5 ปฏิทินการปฏิบัติราชการ.pdf

1.โครงการฝ่ายแผน60(รวม) 1_โครงการฝ่ายแผน60(รวม).pdf

 2.โครงการอำนวยการ60 (รวม) 2_โครงการอำนวยการ60 (รวม).pdf

3.กิจการนักเรียน60(รวม) 3_กิจการนักเรียน60(รวม).pdf

4.บริการชุมชน60(รวม) 4_บริการชุมชน60(รวม).pdf 

5.พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 5_พัฒนาองค์ความรู้การวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี.pdf

6.วิชาการ60(รวม) 6_วิชาการ60(รวม).pdf

 7.ป.ตรี60(รวม) 7_ป_ตรี60(รวม).pdf

8.ภาคอุตสาหกรรม60(รวม) 8_ภาคอุตสาหกรรม60(รวม).pdf

 9.ภาคช่างกล60(รวม) 9_ภาคช่างกล60(รวม).pdf

10.ภาคสามัญ60(รวม) 10_ภาคสามัญ60(รวม).pdf

11.ภาคประมง60(รวม) 11_ภาคประมง60(รวม).pdf

โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม60 โครงการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม60.pdf

โครงการพัฒนามาตรฐานห้องสมุด60 โครงการพัฒนามาตรฐานห้องสมุด60.pdf

โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 60 โครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต 60.pdf

โครงการส่งเสริมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60 โครงการส่งเสริมเผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 60.pdf

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี หมู่ 2 ตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทร.0-7332-1072 โทรสาร 0-7332-1071 WEBMASTER E-mail: saraban@pfc.ac.th